Scurt istoric

ISTORIA PE SCURT A BAROULUI CONSTANȚA

Secolul I

Avocat pe tărâmuri dobrogene am avut încă din sec. I î. Chr. – deşi nu această profesie i-a înrâurit viaţa.

Ovidius Publius Naso

Poetul Ovidius Publius Naso s-a născut la Sulmo în Brutium, azi Sulmona din Italia în anul 43 î. Chr.

Oratori de seamă

Ovidius a învăţat Dreptul şi arta vorbirii, cu oratori celebri: Aurelius Fuscus, Porcius Latro şi ilustrul Messala. La îndemnul tatălui său, devine avocat.

heading icon

Baroul Constanța

De la Ovidius la prezent

Părinţii lui Ovidius erau bogaţi şi se trăgeau dintr-o veche familie nobilă, din ordinul călăreţilor, cu drepturi senatoriale. După educaţia elementară primită în casă, Ovidius şi fratele său, Luculus, au fost trimişi de părinţi la Roma, pentru a-şi desăvârşi studiile juridice. Avocatura şi viaţa publică nu îl atrăgeau pe tânărul Naso, care se simţea chemat mai mult de poezie. Avocatul și poetul Alexandru Gherghel afirma într-o conferinţă din 1935:
„Am putea numi pe Ovidius cel dintâi poet dobrogean…”.

heading icon

Cronologie

Prin această scurtă prezentare – extrasă dintr-o lucrare mai amplă, înţelegem să ne facem o datorie de onoare din a readuce în atenţia contemporanilor istoria şi activitatea de-a lungul timpului şi din a ne cinsti înaintaşii – mentori, maeştri, părinţi şi chiar bunici şi străbunici ai unora dintre contemporanii noştri, avocaţii de astăzi.
heading icon

Scurt Istoric Baroul Constanța

de Cristina Nedelcu

BAROUL CONSTANȚA – SCURTĂ PREZENTARE, ÎN CONTEXTUL ISTORIC AL VREMURILOR

sec. I sec. I
de la 1700 de la 1700
Vechilii Vechilii
Liciențiații Liciențiații
Anul 1878 Anul 1878
Arhive Arhive

Publius Ovidius

Avocat pe tărâmuri dobrogene am avut încă din sec. I i.Chr. – deşi nu această profesie i-a înrâurit viaţa: Poetul Ovidius Publius Nasso s-a născut în anul 43 î.Chr la Sulmo în Brutium, azi Sulmona din Italia.

Pe teritoriul României, Avocatura este consemnată pentru prima oară la 1700, conform regretatul istoric şi fost Director al Arhivelor Naţionale din Constanţa, Virgil Coman.

Cei care – la începuturile profesiei – erau numiţi advocaţi sau vechili, erau , mai întâi aceia care se simţeau în stare să susţină cauza cuiva în faţa judecătorului, de regula, persoane de vază ale satelor.

Ulterior, doar licenţiaţii, cu precădere, ai şcolilor de Drept din Paris, Viena sau Germania, puteau susţine aceste cauze.

Referitor la istoricul Baroului Constanţa, perioada la care ne putem raporta este aceea a anului 1878 – când a fost încheiat Tratatul de la San Stefano, prin care se recunoştea independenţa României.

Baroul Constanţa se poate mândri cu faptul că arhiva sa conţine Tablouri ale avocaţilor începând cu anul 1922.
Prezentul tace sau vorbeşte; numai trecutul cântă. De aici farmecul amintirii.
Lucian Blaga
Scriitor

CONTEXTUL ISTORIC

Anul 1484 este începutul perioadei în care Dobrogea (Despotatul lui Dobrotici) intră sub stăpânire otomană continuă timp de patru veacuri şi jumatate. Cu toate acestea, românii au continuat să traiască în aceste ţinuturi, să-şi pătreze ocupaţia, credinţa şi datinile[1]. Ei erau socotiţi supuşi ai imperiului, având condiţia juridică de raya (supuşi nemusulmani ai imperiului otoman) şi se aflau sub incidenţa legilor islamice (şeriat).

În cadrul imperiului, Dobrogea a devenit, cu încetul, o unitate administrativă distinctă, care a cunoscut etape succesive. Chiar în contextul modificărilor succesive, principalele cazale de pe teritoriul său, până în sec. XIX, au rămas aceleaşi opt: Tulcea, Hârşova, Isaccea, Babadag, Carasu (Medgidia), Mangalia, Silistra şi Constanţa (Küstenge).

Evliya Çelebi caracterizează populaţia dobrogeană astfel: „Afară de aceştia (neamurile tătăreşti – n.r.), mai sunt şi neamurile dobrogene. Sunt neam de citaki, născuţi din amestecul tătarilor, al bulgarilor, valahilor şi moldovenilor. La început ei au descins din oastea lui Suleiman paşa (prima căpetenie de oaste otomană care a trecut în Rumelia, pe la 1354), fiul gaziului Orhan. După aceea Baiazid Ildârâm a colonizat aceste locuri cu tătari. Mamele lor fiind bulgăroaice, valahe şi moldovence, ei au devenit citaki.”[2] Mai mult, el spune despre oamenii locului că sunt „oameni blânzi, drepţi, cumsecade şi prietenoşi”.

Vechimea şi autohtonia românilor din Dobrogea se poate deduce şi din faptul că, după mai bine de două secole, citakii dobrogeni nu-şi uitaseră obârşia lor, în parte românească şi nu se sfiau să şi-o mărturisească trecătorilor pe care-i primeau cu ospitalitate.

În perioada ocupaţiei otomane, românilor li se mai spunea „greci”, prin aceasta individualizându-se ca „ortodocşi”. Românii, în perioada stăpânirii otomane, îşi spuneau lor înşişi dicieni sau „români vechi”.

Un permanent izvor de reîmprospătare al populaţiei româneşti a fost, pe lângă sporul natural al populaţiei locale, fenomenul transhumanţei mocanilor din Transilvania şi aşezarea în Dobrogea a locuitorilor din Muntenia şi Moldova, pe fondul unor conjuncturi social-economice.

Individualizându-se, aşadar, prin religie, românii din Dobrogea – pe fondul unor interese economice şi chiar al tradiţiei – au beneficiat din partea autorităţilor otomane de o toleranţă religioasă şi etnică destul de largă faţă de supuşii de altă origine.

Pe baza aceloraşi mărturii ale cronicarului Evliya Çelebi aflăm că, în sec. XVII, în perioada[3] bâlciului de la Medgidia (oraş fondat în cinstea sultanului Abdul Medgid), tribunalele de comerţ din Tulcea şi Constanţa îşi mutau sediile în această localitate.

Întrucât în Dobrogea se manifesta foarte pregnant şi, mai mult, era susţinut de autorităţile otomane[4], fenomenul transhumanţei, este de aşteptat că şi procedura juridică de rezolvare a cauzelor în instanţă era asemănătoare cu cea din tribunalele româneşti. Ne putem raporta, deci, la reglementările celorlalte principate: avocatura pe teritoriul României este consemnată pentru prima oară în zona Moldovei, în anul 1741, când se folosea termenul de vechil. Cei care – la începuturile profesiei – erau numiţi advocaţi sau vechili, erau licenţiaţii, cu precădere, ai şcolilor de Drept din Paris, Viena sau Germania.

Altfel, nici în perioadele sale de putere imperiul otoman nu s-a preocupat de menţinerea ordinii legale şi de protejarea populaţiei şi, prin urmare, în comunităţile din raiale legea care predomina era aceea impusă de religie şi tradiţiile etnice.

Referitor la istoricul Baroului Constanţa, perioada la care ne putem raporta este aceea a anului 1878 – când a fost încheiat Tratatul de la San Stefano[5], prin care se recunoştea independenţa României

Petru Vulcan evoca momentul alipirii Dobrogei astfel:

„Noi românii, aflători în provincia încorporată la sânul ţărei mume, prin vitejia oştilor române, puse sub conducerea marelui lor Căpitan[6], în faţa acestui eveniment care însemnează în istoria dezvoltărei noastre naţionale punctul culminant al sforţărei poporului român ne-am pus în gând să manifestăm sufleteşte prin lucrări şi lucruri cari să rămână drept pilde viitorimei de muncă şi iubire de neam.”

[1] Adrian RĂDULESCU, Ion BITOLEANU – Istoria Dobrogei, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 1998, pag. 195-205

[2] Evliya ÇELEBI – Seyahatname, vol. II, Istanbul, 1896, pag. 352, citat în Adrian RĂDULESCU, Ion BITOLEANU, Istoria Dobrogei, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 1998, pag. 225

[3] Două săptămâni

[4] Nevoile de miei, berbeci, brânză şi lână de bună calitate au determinat autorităţile otomane să protejeze păstoritul transhumant al oierilor din principatele române. În 1795, un firman al sultanului Selim al III-lea poruncea valiului de Silistra, cadiilor din Isaccea, Măcin, Hârşova, Turtucaia şi altor dregători otomani de pe ruta Istanbul-Dunăre, precum şi lui Alexandru Moruzzi, domnul Ţării Româneşti, de a permite trecerea nestingherită a turmelor de oi şi capre până la Strâmtoarea Bosfor, pentru completarea aprovizionării capitalei imperiale – conform Adrian RĂDULESCU, Ion BITOLEANU – Istoria Dobrogei, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 1998, pag. 243

[5] „Conform tratatului de la San Stefano, graniţa româno-bulgară în Dobrogea pornea de la un punct de pe malul Dunării situat la nord de localitatea Rasova, şi ajungea la mare într-un punct situat la sud de localitatea Agigea” – http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Dobrogei#Istoria_modern.C4.83_a_Dobrogei

[6] Măria Sa Regele Carol I – n.r.

Fig. 1 – Teritoriul românesc după încheierea Tratatului de la San Stefano [7]

În privinţa Dobrogei de Sud (Cadrilaterul), judeţele Durostor şi Caliacra au intrat în componenţa teritoriului României în 1913. Baroul Caliacra a fost preluat şi înglobat în Baroul Constanţa după cel de-al II-lea război mondial. Urmare a acestei preluări, arhiva Baroului Constanţa s-a îmbogăţit cu tablourile avocaţilor din judeţul Caliacra pe anii 1922-1932 şi 1934-1938.

IZVOARE ALE ISTORIEI BAROULUI CONSTANȚA

Urmare a preluării Baroului Caliacra de către Baroul Constanţa, arhiva Baroului Constanţa s-a îmbogăţit cu tablourile avocaţilor din judeţul Caliacra pe anii 1922-1932 şi 1934-1938.

Baroul Constanţa se poate mândri cu faptul că arhiva sa conţine Tablouri ale avocaţilor începând cu anul 1922 – Baroul Caliacra, Baroul Constanţa, tablouri ce se constituie, alături de colecţiile de legi, regulamente, jurisprudenţă şi publicistică de specialitate a vremii (începând cu anul 1839) în veritabile izvoare ale istoriei Baroului.

Pentru Baroul Constanţa, există tablouri din anii: 1925, 1926, 1929, 1931, 1934, 1935, 1937, 1941, 1942, 1945, 1950, 1952 şi 1954.

Tabloul din 1941 este redactat olograf pe verso-ul Tabloului din 1931. Nu ştim dacă la vremea respectivă aceasta a fost o măsură de siguranţă pentru păstrarea documentului – se găsesc puţine documente din perioada 1941-1942 – sau este doar o întâmplare.

Un document important pentru conturarea istoriei vremii este lucrarea lui Petru Vulcan – Albumul naţional al Dobrogei:1866-1877-1906 [8], Tipografia Regală, Bucureşti, 1906. Lucrarea se dorea a fi un omagiu adus Majestăţii Sale Regelui Carol I, făcând „un fel de monografie a progresului social pe toate tărâmurile în Dobrogea […]”. Autorul însuşi consideră că „scopul meu a fost atins prin faptul de a nu fi lăsat să scape această împrejurare seculară şi de a face să rămâe urmaşilor un document preţios despre marea serbare a muncii româneşti de la începutul secolului al XX-lea.” [8]

Ne bucurăm să vedem acum, în 2010, un document cu adevărat preţios, pod peste timp.

DECANII BAROULUI CONSTANȚA

SIMIONESCU NICOLAE – 1919 – 1924

BENDERLI GH. D. – 1925 – 1926

GHERGHEL ALEXANDRU – 1926 – 1930

TEODORESCU VALAHU ION C.  – 1931 – 1942

GEAGIU SONIA

HRISTEA EMILIAN 1990 – 1991

HAȘOTTI IONEL – 1991 – 1992

POPESCU EUGENIA 1992 – 1999

HAȘOTTI IONEL – 1999 – 2007

POPESCU ION 2007 – 2011

GRIGORE GABRIEL – 2011-2019

FILIȘAN CĂTĂLIN – 2019 –

CE AM LĂSAT ÎN GRIJA SECOLULUI XIX

 • scăpătăciunea se dovedea în instanţă cu un „act de paupertate” [10]
 • minorii neemancipaţi [11]
 •  

[7] http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Balkans_1878.png

[8] Petru VULCAN – Albumul naţional al Dobrogei. 1866-1877-1906, Tipografia Regală, Bucureşti, 1906, pp. 111

[9] Petru VULCAN – Albumul naţional al Dobrogei. 1866-1877-1906, Tipografia Regală, Bucureşti, 1906, p. 6

[10] F. CIORAPCIU (Doctor în drept, avocat) – Enciclopedia juridică. Partea I. Jurisprudenţa română, vol. II, Tipografia Aurora, Bucureşti, 1905, pag. 122 (volumele I şi II sunt legate într-o singură carte), Decizia Curţii de Casaţie nr. 355 / 1884, Secţiile Unite, Buletinul Curţii de Casaţie – pag. 762

[11] F. CIORAPCIU (Doctor în drept, avocat) – Enciclopedia juridică. Partea I. Jurisprudenţa română, vol. II, Tipografia Aurora, Bucureşti, 1905, pag. 136 (volumele I şi II sunt legate într-o singură carte), Decizia Curţii de Apel Bucureşti, Secţia I, nr. 33 / 1884, Drept Penal nr. 10 / 1885

 • datorie privilegiată [12] – era considerată restul preţului datorit pentru (bunuri – n.r.) mobíle ce se găsesc în posesiunea falitului, fără a fi necesar ca datoria să fi fost înscrisă sau transcrisă în vreun registru
 • actele juridice nu erau doar lovite de nulitate, ci „isbite de nulitate” [13]
 • falsul de astăzi era „falş”.

FRAGMENTE DE ISTORIE

Regulamentul organic al Munteniei (privitor la advocaţi) [14] din 1831 cuprinde referiri la activitatea avocaţilor, neorganizaţi – însă – în barouri (corpuri de avocaţi) [15]. O hartă din anul 1930 ne îndreptăţeşte să credem că activitatea avocaţilor din Dobrogea era reglementată de acest regulament.

Fig. 2 – Harta Țării Românești în jurul anilor 1930 [16]

[12] F. CIORAPCIU (Doctor în drept, avocat) – Enciclopedia juridică. Partea I. Jurisprudenţa română, vol. I şi II, Tipografia Aurora, Bucureşti, 1905, pp. 792, respectiv 766 (volumele I şi II sunt legate într-o singură carte)

[13] F. CIORAPCIU (Doctor în drept, avocat) – Enciclopedia juridică. Partea I. Jurisprudenţa română, vol. II, Tipografia Aurora, Bucureşti, 1905, pag. 151 (volumele I şi II sunt legate într-o singură carte

[14] Mircea DUŢU, “O istorie a avocaturii române. De la origini până la primul război mondial”, vol. 1, Editura Economica, Bucureşti, 2001, p. 266-267

[15] Pentru judecători

Art. 224. — Formalităţile cele rânduite de pravilă pentru alcătuirea jelbilor şi altor înscrisuri, ce dau prigonitoarele părţi în judecatã, precum şi trebuinţa ce cearcă de mai multe ori de a se judeca prin oamenii cu mai multă ştiinţă de pravilă, cer ca stăpânirea să aşeze un număr hotărât de advocaţi.

Art. 225. — Vor fi primiţi de advocaţi cei ce au oarecare ştiinţă de pravilă, şi care sunt cunoscuţi de oameni cinstiţi.

Aceştia vor intra în lucrarea slujbei lor în condica cancelariei Marelui Logofăt şi după ce-si vor primi de la stăpânire carte înscris de slobozenie.

Însă cu toate că se află advocaţi ştiuţi de stăpânire, prigonitoarele părţi nu sunt oprite de a nu se judeca însele pentru pricinile lor de judecată de vor voi sau de a-şi rândui alţi vechili în care pot să se încreadă.

Cu toate aceste stăpânirea va rândui advocaţi cu plata pe lângă înaltul Divan şi pe lângă despărţirile criminaliceşti şi când vinovatul în pricini criminale sau de învinovăţiri mai mici va zice că n’are advocat, judecătoria să-i rânduiască unul din aceia care să se însărcineze cu judecata până la sfârşitul ei.

Art. 226. — Advocatul nu va primi a se judeca în locul celui ce l-a rânduit, de nu va arăta mai întâiu adeverinţa şi va fi îndatorat a vorbi întotdeauna înaintea judecátoriei cu respectul ce se cuvine.

Art. 227. — Grefierul, condicarul şi advocatul ce nu vor păzi datoriile lor şi după dojenirea ce le va face prezidentul nu se vor îndrepta, se vor face cunoscuţi Marelui Logofăt, care va raporta pentru dânşii Domnului.”

[16] Extras din http://ro.wikipedia.org/wiki/%C5%A2ara_Rom%C3%A2neasc%C4%83

Legiuirea Caragea, în suplimentul său [17], cuprinde Ofisul Domnesc (Decret) nr. 11 al lui Vodă George Bibescu [2] din 3 Februarie 1847 pentru advocaţi şi hotarnici. Acest ofis domnesc apare ca urmare a necesităţii de a înlătura „abuzurile, încurcăturile şi mulţimea judecăţilor”. Pentru aceasta George Bibescu [18] a intuit necesitatea ca avocaţii să aibă o pregătire specială, acreditată de un „act iscălit de Ministrul Dreptăţii”, act ce se dădea în urma dovezilor („destoinice”) că „advocatul a învăţat legile, sau la şcoala naţională, sau la şcolile străine, sau că a slujit cel puţin cinci ani în post de şef de tribunaluri, ori de ajutori pe lângă grefierii Divanurilor […]. Acele dovezi se vor supune de către Departamentul Dreptăţei la cunoştiinţa noastră spre a da poruncă de urmare”. Este pentru prima dată când se recunoaşte rolul avocatului în calitatea desfăşurării actului de justiţie, acesta nemaifiind doar un simplu apărător.

Harta următoare şi contextul istoric al vremii ne fac să credem că, neoficial, în Dobrogea exista o administrare dublă.

Fig. 3 – Într-o hartă ipotetică a Rumâniei (României) din 1855, Valahia este denumită Ţeara Rumânească [19]

Până în 1864, legiuirile vechi ale Moldovei şi Ţării Româneşti până la promulgarea legii de organizare a corpului de avocaţi [20] din 1864 nu cuprindeau dispoziţii speciale pentru organizarea corpului de avocaţi: vechilii de judecată sau avocaţii erau numiţi şi supravegheaţi de marele logofăt. [21]

[17] Ioan BUJOREANU – Collectiune de legiuirile Romaniei vechĭ şi nuoĭ cate s’au promulgatu pène la finele anului 1870, Noua Typographie a Laboritorolorŭ Românĭ, Bucuresci, 1873, p. 495-496

[18] Mircea DUŢU, “O istorie a avocaturii române. De la origini pâna la primul razboi mondial”, vol. 1, Editura Economica, Bucureşti, 2001, p. 273 – 274

[19] Extras din http://ro.wikipedia.org/wiki/%C5%A2ara_Rom%C3%A2neasc%C4%83

[20]

[21] Raportul Comitetului la Cameră pentru Legea corpului de avocaţi, extras din Alex. LASCAROV-MOLDOVANU, avocat – Legea autentificărei actelor. Legea corpului de avocaţi. Regulamentul Corpului de avocaţi, Ed. Tipografiei “Curierul judiciar” S.A., Bucureşti, 1924, pag. 129-132

Potrivit datelor Oficiului central de statistică [22] din anul 1872 [23], organizarea teritorială „a comunelor urbane şi rurale din România, pe judeţe şi plăşi” prevedea următoarea organizare a judeţului Ismail: Chilia, Ismailŭ, Nicolaevca, Reni, Tuzla şi Vêlcovu.

Avocaţii sfârşitului de secol XIX, pionieri ai avocaturii în Baroul Constanţa: Gheorghe Jipa, Vasile Mironescu, Leon Butter (intrat în profesie în 1878), Vasile Caligari (12 martie 1878), Anastasiu C.G. (20 februarie 1883), Ioan N. Roman (19 ianuarie 1889), Petrovici I. (13 decembrie 1892), Ştefan Macri (1 iunie 1894), Benderli Gh. D. (17 iunie 1895).

Legea pentru organizarea Dobrogei [24] promulgată la 9 martie 1880 înceta regimul regulamentar şi începea regimul excepţional legal care a durat până în anul 1909. Legea reglementa, printre altele, aspecte referitoare la puterea judecătorească. Această lege a fost numită de Mihail Kogălniceanu „Constituţia Dobrogei” pentru noua provincie nu fusese cuprinsă în Constituţia României nici prin revizuirea din 1879 [25].

Potrivit prevederilor acesteia, judeţul Constanţa avea următoarele subdiviziuni (plăşi): Constanţa, Mangalia, Hârşova Medgidia şi Silistra Nouă. În fiecare plasă exista o judecătorie de ocol, iar la Constanţa o curte de apel. Deşi Curtea de Apel de la Constanţa a fost înfiinţată prin legea de organizare a Dobrogei din 1880, a rămas ca o lege specială să determine organizarea şi atribuţiunile ei. În fapt, această curte a funcţionat abia după 1914 – după anexarea Cadrilaterului – adică, după 32 de ani de la prima ei înfiinţare pe hârtie.

Îmbrăcând forma excepţiei de la dreptul comun, au fost create Tribunalele mahomedane în reşedinţele de judeţ (imagine a respectului datorat credinţelor religioase ale concetăţenilor musulmani). Pentru procesele între musulmani, la Constanţa (şi Tulcea) exista un tribunal mahomedan sub preşedinţia unui cadiu.

Integrarea organică a Dobrogei în statul român şi-a găsit consacrarea juridică definitivă în ianuarie 1884, când art. 1 din Constituţia revizuită a României prevedea:
„Regatul României cu judeţele sale din dreapta Dunării constituie un singur stat indivizibil.”, iar art. 133 arăta că dispoziţiile acesteia se vor putea aplica prin legi speciale şi în Dobrogea.

În Tabloul avocaţilor din Judeţul Constanţa pe anul 1925 [26], regăsim pe dl. Ioan N. Roman [27], Acesta a rămas în memoria noastră ca avocat de înaltă probitate profesională, personalitate cu funcţii importante în administraţia oraşului, consilier judeţean (1903) şi primar (1910), ca om politic onest si democrat, vice-preşedinte al organizatiei liberale constănţene (1910-1914), deputat (1914) şi senator (1922-1926), Ioan N. Roman a acţionat consecvent pentru apararea drepturilor românilor dobrogeni, de numele său legandu-se mai multe iniţiative politice şi culturale importante pentru Constanţa. De asemenea, a fost şi Decan al Baroului Constanţa.

A debutat în publicistică (1882) în foaia literară şi ştiinţifică Albina, iar în literatură în revista Familia. A publicat în reviste de prestigiu: Convorbirii literare, România literară, Viaţa, Evenimentul literar, Literatura şi arta română, Lupta, Evenimentul. In perioada 1892-1893 a deţinut postul de prim-redactor la ziarul Adevărul.

Alături de profesorul Constantin Brătescu a fondat Societatea culturală dobrogeană – ce îşi propunea studierea trecutului şi prezentului Dobrogei, răspândirea acestor cunoştinţe, înfiinţarea unui muzeu regional, a unei biblioteci şi a unor reviste culturale precum: Analele Dobrogei şi Marea Neagră.

„Ilustrul”, nume cu care era apelat Ioan N. Roman de către concetăţenii săi, s-a stins din viaţă la 12 iulie 1931. Bustul lui Ioan N. Roman a fost executat de sculptorul I. C. Dumitriu Bârlad.

Legea pentru organizarea corpului de advocaţi [28] din 1 Martie 1907 [29] impune alcătuirea anuală a unui tablou al corpului de avocaţi, pentru fiecare district în parte [30], în contextul în care aceeaşi lege prevede expres că dispoziţiile sale se aplică şi avocaţilor din Dobrogea [31]. Din păcate, nici Arhiva Baroului Constanţa şi nici Arhivele Naţionale nu deţin documente relevante în acest sens.

Această lege a fost propusă de dl. avocat Mihail Antonescu (din districtul Ilfov), care, la vremea respectivă, era deputat in Districtul Ilfov.

Fostul Decan al Baroului Constanţa, Alexandru-Albert Gherghel, îşi începe activitatea avocaţială la 14 februarie 1908, în cadrul Baroului Ilfov, dar în septembrie 1911 se transferă în Baroul Constanţa, unde îşi desfăşoară activitatea până la 1 ianuarie 1944, când „boala de ochi” îl împiedică să mai profeseze.

Pe parcursul activităţii, colaborează îndeaproape cu dl. avocat Vasile Mironescu – chiar dacă uneori această colaborare iscă anumite neînţelegeri legate de sarcinile asumate de fiecare.

Este ales Decan al Baroului Constanţa cu unanimitate de voturi, în 1926. Perioada probabilă în care a fost Decan activ este 1926 – 1929.

Pe lângă această funcţie, a mai fost Prefect al Judeţului Caliacra, membru în Consiliul de disciplină al Baroului Constanţa şi Decan pe viaţă al Baroului Constanţa.

După ce a fost numit prefect, încredinţează procesele domniei sale, spre substituire, dlui. avocat Ştefan Sandu. La revenirea în profesie, lucrează împreună cu dl. avocat Ion G. Panaitescu, iar din 1 iunie 1929 încetează colaborarea cu acesta şi îşi ia drept „ajutor” pe dna. avocat Zinna Vaida, avocat definitiv [32] în Corpul de avocaţi Constanţa.

A fost distins cu Medalia Jubiliară „Cavaler al Coroanei României” şi Ofiţer la „Steaua României”.

Facem precizarea că actele iniţiale depuse de dl. avocat la dispoziţia Baroului s-au pierdut în timpul războiului.

La data de 21 noiembrie 1912 îşi începe activitatea avocaţială domnul Ghinsberg Calmis [33], unul din fondatorii revistei juridice „Justiţia Dobrogei” al cărei prim număr apare la Constanţa, la 1 ianuarie 1923.

Primul decan al Baroului Constanţa a fost N. Simionescu, în perioada 1917-1924.

Domnul avocat Mihail Grigoriu a fost înscris în Baroul Constanţa la 27 martie 1919, prin Decizia nr. 2 din 27 martie 1919, semnată de domnul Decan al Baroului Corpului de Avocaţi Constanţa, dl. N. Simionescu.

Nicolae Flangea [34] este avocat în Baroul Constanţa din aprilie 1919 (înscris pe baza legii din 1907).

Din 1923 este magistrat la Judecătoria ocolului Sighişoara.

[22] Pentru facilitarea parcurgerii textului, am adaptat ortografia vremii la cea de astăzi.
[23] Ioan BUJOREANU – Collectiune de legiuirile Romaniei vechĭ şi nuoĭ cate s’au promulgatu pène la finele anului 1870, Noua Typographie a Laboritorolorŭ Românĭ, Bucuresci, 1873, p. 2109-2128
[24]
[25] Adrian RĂDULESCU, Ion BITOLEANU – Istoria Dobrogei, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 1998, pp. 534
[26] Documentul de găseşte în arhiva Baroului Constanţa
[27] Ioan N. Roman (n. 20 iulie 1866, comuna Tropoclo, judeţul Ismail – d. 12 iulie 1931, Constanţa) a fost un publicist, poet şi scriitor român, care s-a remarcat prin ataşamentul său pentru ţinuturile Dobrogei.

S-a născut în comuna Tropoclo (judeţul Ismail), dar a fost declarat în comuna Comândăreşti (judeţul Iaşi), astăzi satul Răuşeni din judeţul Botoşani. Ioan N. Roman s-a remarcat pentru îndelungatul său ataşament pentru ţinuturile Dobrogei şi pentru poporul român în general. Absolvent al studiilor liceale la Iaşi, începe studii juridice pe care le încheie în perioada 1893-1897 la Bruxelles. În 1895 îşi încheie studiile doctorale cu teza „Protestation des Roumains de Transylvanie et de Hongrie contre l’oppression magyare”. În 1897 revine in ţară, lucrează în cadrul Judecătoriei Curtea de Argeş, fiind apoi numit judecător la Medgidia. În 1899, Ministerul Justiţiei îi acordă dreptul de a practica avocatura. Lucrează ca avocat începând cu anul 1900 la Constanţa, unde devine şi primar al oraşului în 1910

[28] Extras din Constantin HAMANGIU, Codul general al României, vol. III, Editura Librăriei Leon Alcalay, Bucureşti, p. 4316-4328
[29] Conform art. 92 final al prezentei legi, toate legile anterioare asupra constituirei şi organizărei corpului de advocaţi, sunt abrogate. Aceste legi abrogate sunt: “Legea pentru constituirea corpului de advocaţi” din 6 Decembrie 1864 şi “Legea pentru complectarea legei avocaţilor din 1864” din 8 Iunie 1884 (vol. II, pag. 109, la notă).
[30] “Art. 9 În fiecare an, în luna Ianuarie, se va face de consiliul de disciplină un tablou, în care se vor înscrie în ordine alfabetică, advocaţii şi advocaţii stagiari cari exercitează profesiunea în districtul respectiv, specificându-se pentru fiecare numele, pronumele, titlul academic, data înscrierei şi domiciliul.”
[31] „Art. 91 Dispoziţiunile acestei legi se vor aplica şi la advocaţii din Dobrogea. […]
Art. 93 Se abrogă legile din 6 Decembrie 1864 şi 1 lunie 1884, relative la corpul de advocaţi, precum şi dispoziţiunile speciale relative la advocaţii din Dobrogea.”

[32] Nu se găseşte pe tabloul din 1929; apare, probabil, pe tabloul din 1930.

[33] Tabloul Baroului Constanţa pe anul 1925, din arhiva Baroului Constanţa

[34] Dosarul acestuia se găseşte în Arhiva Baroului Constanţa

Fig. 4 – Decizia de înscriere a dlui. Mihail Gr. Grigoriu în Baroul Avocaţilor Constanţa, din 27 martie 1919

Arhiva Baroului Constanţa a păstrat – în cadrul documentelor cu păstrare permanentă – dosarul supliment al domnului avocat Ion C. Theodorescu-Valahu, născut la 1 iunie 1887 în comuna Balta Verde, judeţul Dolj. Cel ce avea să devină o personalitate a lumii juridice şi-a început activitatea avocaţială la 9 decembrie 1909, în Baroul Ilfov , unde a profesat până în august 1911, când a devenit incompatibil, ca magistrat; îşi reia activitatea avocaţială în „fostul Barou Constanţa” în data de 23 iulie 1919, profesând efectiv avocatura până în 31 martie 1948, când i s-a respins cererea de înscriere în colegiu pe baza Legii nr. 3/1948.

Ion C. Theodorescu-Valahu a fost Decan al Baroului Constanţa în perioada 1930-1942. Diferitele reglementări privind profesia de avocat de la începutul secolului XX au dat naştere apariţiei unor conflicte profesionale la vreme respectivă. Legea din 1907 dădea dreptul avocaţilor să pledeze avocatura chiar daca erau pensionari (din alte profesii). Pe de altă parte, legea din 1931 introduce restricţia cu privire la pensionari, motiv pentru care lui Ion C. Theodorescu-Valahu îi plăcea să afirme că se opune acceptării pensionarilor în Barou.

Aşa se face că în 1939 duce o luptă acerbă pentru a anula decizia de înscriere în Barou a lui Nicolae Flangea – care, pentru a înlătura starea de incompatibilitate iese la pensie – , dar a găsit cu cale să accepte înscrierea Vice-Amiralului N. Păiş pe motiv că a renunţat la funcţia de Sub-Secretar de Stat, deşi era ofiţer activ.

În final, dl. Nicolae Flangea ajunge sa facă în anul 1948 cerere de înscriere în barou ca avocat stagiar, având ca îndrumător pe Marin Mânzu. I se admite înscrierea şi respectând deciziiile Legii nr. 3 / 1948 , aceeaşi lege din cauza căreia dlui. Ion C. Theodorescu-Valahu nu i se aprobă înscrierea în proaspătul Colegiu de Avocaţi Constanţa. (Referatul dlui.avocat raportor Dumitru Spânu arată că nu îndeplineşte toate condiţiile Legii nr. 3 / 1948 de a fi înscris ca avocat definitiv.)

Athanase Dimitrescu (deseori, în actele care se găsesc la dosarul domniei sale, apare ca Dumitrescu), intrat în profesie în septembrie 1918 în Baroul Avocaţilor Judeţului Tutova, se înscrie în Baroul Constanţa la 27 Martie 1919. Ulterior, ajuns magistrat-consilier la Curtea de Apel Constanţa, se pensionează în 1938, an în care se şi reînscrie în barou , la 1 noiembrie.

[35] Extras din Certificatul nr. 1158 / 25.09.1955 emis de Colegiul Regional de avocaţi Constanţa

[36] La data redactării certificatului în cauză, fostul Barou Constanţa se transformase în Colegiul Regional de Avocaţi Constanţa

[37] Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 15 din data de 17 ianuarie 1948 şi modificată la data de 10 februarie 1948 prin Legea nr. 16 din 10 februarie 1948 pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 3 din 19 Ianuarie 1948 pentru desfiinţarea Barourilor şi înfiinţarea colegiilor de avocaţi din România (G:\00\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00034875.HTM – #Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 33 din data de 10 februarie 1948).

[38] Acesta este numele cu care se semnează domnul avocat înşuşi.

[39] Dosarul din Arhiva Baroului Constanţa

Fig. 5 – Carte de avocat din 1919 [40]

Odată cu înfiinţarea unei a doua secţiuni la Tribunalul Constanţa (1920) – prin Legea pentru înfiinţarea unei a doua secţiuni la tribunalul Constanţa – ministerul public, organizat conform legii de organizare judecătoreşti, avea în subordinea lui şi avocaţii zonei, urmând ca şi în această a doua secţie a tribunalului să-şi desfăşoare activitatea.

[40] Timpul a păstrat „Cartea de avocat”, în original, a dlui. avocat, redată în copie mai jos.

Fig. 6 – Tribunalul şi palatul regal, 1920 [41]

Dl. Radu Roşculeţ [42] este trecut avocat în Baroul Constanţa din 1 iunie 1920 pe tabloul avocaţilor din 1926. În realitate, în perioada 1920-1922 a fost ajutor de magistrat (ajutor de judecător) în judeţul Tulcea. Din 22 octombrie 1922 se înscrie ca avocat stagiar în Baroul Constanţa şi este trecut pe tabloul avocatilor definitivi la 22 octombrie 1927, conform certificatului [43] emis de Baroul Constanţa în 1929.

[41] Fotografia a fost descărcată cu ceva vreme în urmă, de pe internet, de pe un site a cărui adresă nu o mai am.

[42] Născut la 25 septembrie 1895, în satul Casimcea, judeţul Tulcea.

[43] Certificatul înregistrat sub nr. 201 / 26.09.1929 se găseşte la dosarul dlui. avocat Radu Roşculeţ din Arhiva Baroului.

Fig. 7 – Cartea de avocat a dlui. Radu Roşculeţ, 1941

O problemă des întâlnită în acea perioadă este aceea a sediului biroului, mai precis distincţia care trebuia făcută între „firma de avocaţi” şi domiciliul acestuia.. De această problemă aceau să se lovească şi dnii. avocaţi Radu Roşculeţ, Nicolae Roşculeţ şi Octav Stanescu cărora, în perioada 1926 – 1927, li se suspendă dreptul de a mai profesa până când vor avea un birou corespunzător cerinţelor legii şi regulamentului ce reglementau desfăşurarea profesiei de avocat. Obiectul cercetării disciplinare a fost acela de a verifica dacă aceşti avocaţi „au firme şi birouri acasă”. Totuşi, motivarea oficială din decizia 75 / 30 octombrie 1926 a fost aceea că „aceşti avocaţi îşi exercită profesiunea câteşi trei într’acelaşi biurou” şi „biuroul […] este instalat într’un local de prăvălie, ce are intrare direct din stradă”.

În acelaşi document este menţionată şi opinia minorităţii, respectiv că:

„biuroul […] este bine mobilat.

Casa este destul de bună şi nu are intrare directă din stradă, deoarece se intră întâiu într’un antret şi apoi în biuroul avocaţilor. Antreul este destul de mare şi bine amenajat, ca să poată servi ca sală de aşteptare.”

Abia la 28 mai 1929 dlor. Radu Roşculeţ şi Nicolae Roşculeţ li se rezervă dreptul de a mai profesa (în str. Scarlat Vârnav nr. 16), unde aceştia aveau „biurou de avocatură şi notariat”; între timp, dl. avocat Octav Stanescu iese din această asociere. îşi vor exercita neîntrerupt profesia până în 1 noiembrie 1946. Facem precizarea că dl. Radu Roşculeţ locuia în str. Scarlat Vârnav nr. 62.

În 1942, Baroul Constanţa îi eliberează un certificat [44] prin care i se recunoaşte faptul că „profesează efectiv, neîntrerupt şi în mod strălucit avocatura, având o clientelă numeroasă”.

Radu Roşculeţ îşi va exercita neîntrerupt profesia până în 1 noiembrie 1946.

În perioada 1 noiembrie 1946 – 5 noiembrie 1947 ocupă funcţia de Ministru al Cultelor, devenind incompatibil cu profesia. Din 1947 până în 22 martie 1948 revine în profesie. După această dată i se respinge cererea de intrare în Colegiul avocaţilor din Constanţa, în baza Legii nr. 3 / 1948. Decizia de respingere a fost atacată, ceea ce face dl. Radu Roşculeţ să mai profeseze până în luna mai 1950.

Din fişa matricolă a acestuia mai aflăm că a fost deputat din 1928 până în 1940, iar în perioada 1936-1937 a fost Vicepreşedinte al Adunării Deputaţilor.De asemena, a fost decorat cu „Steaua României în gradul de Cavaler cu P.V.H.”, „Coroana României” şi „Steaua României în grad de Comandor”.

Pe domnia sa îl regăsim pe lista martirilor executaţi, morţi în detenţie, din Dobrogea: a murit în 7 februarie 1951, la Sighet. A făcut, aşadar, parte din rezistenţa anticomunistă.

Mult mai târziu, în aprilie 1960, văduva acestuia – dna. Victoria Roşculeţ – face o cerere pentru a i se elibera o dovada că soţul dumneaei „a fost în muncă după 23 august 1944” şi înscris în Colegiul de Avocaţi pe baza Legii nr. 3 / 1948, pentru a-i servi la recăpătarea pensiei.

Domnul Stelian Negrescu este avocat în Baroul Constanţa în perioada 1920-1923. Din păcate, dosarul dumnealui nu se mai găseşte în Arhiva Baroului Constanţa, însă Revista „Justiţia Dobrogei” [45] a consemnat, la vremea respectivă, o parte din calităţile dumnealui: „Tânărul acela cu sclipiri de fineţe, ascunse după ochelari, cu sburdălnicia tinereţei tăinuită după o mină gravă, cu setea de viaţă clocotind după perdeaua unor preocupări mature […]. La el ideea era acasă la ea. […] Senzaţii, impresii, noţiuni se transformau repede într’un angrenaj sintetizator, îşi îmbrăcau haina strălucitoare a ideei şi se alcătuiau galopând în şiruri compacte, convingătoare.[…] Acum de-aproape trei ani era avocat. A ajuns repede printre fruntaşii baroului din Constanţa.[…]”

Fără a găsi informaţii clare cu privire la perioada în care a fost avocat în Baroul Constanţa, regăsim totuşi urma lui Vasile Schiţeanu, „ţiganul” – cum în necăjeau în glumă, adesea, colegii. Doar necrologul acestuia – alcătuit de Nicolae Ţimiraş – din aceeaşi Revistă „Justiţia Dobrogei” [46] mai lasă o rază de lumină ce poartă numele domniei sale: „Schiţeanu, modest, simplu, fără dorinţi exagerate, într’o viaţă în care numai nulităţile formulează pretenţii, el trecea aproape nebăgat în seamă. Rare ori, într’un zâmbet amar, se citea dispreţul omului pentru tot ce e artificiu şi vanitate. El nu-şi chema clienţii, nici prin reclamă, nici prin fastul unei vieţi sclipitoare, nici prin tăetura după ultimul jurnal al vestmintelor, cum fac, uneori, cei ce vor să se cocoaţe pe spinarea altora; – dar la uşa lui băteau cu încredere atâţi oropsiţi ai soartei. […] Aş putea spune […] că bunul nostru coleg avea un suflet închis, de adevărat nomad, în care licăreau simţăminte alese.[…]

Legea nr. 3.472 din 23 iulie 1921 pentru organizarea Dobrogei Nouă [47] stabileşte că “teritoriul de peste Dunare anexat prin tratatul dela Bucureşti din 28 Iulie 1913 şi legea din 11 Decembrie 1913, în întinderea şi cu limitele acolo prevăzute, cunoscut sub numele de Dobrogea Noua, face parte din Regatul României, formând cu el un singur Stat indivizibil”. În acest sens, Dobrogea Noua se împarte în doua judeţe: Durostor şi Caliacra.

Pe fondul acestei organizări teritoriale, avocatura în Dobrogea Nouă este reglementată de art. 62-64 ale legii [48], avocaţilor din acest teritoriu aplicându-li-se aceleaşi reglementări prevăzute de Legea organizării corpului de avocaţi din 12.03.1917, cu excepţia deciziilor consiliilor de disciplină.

Preşedintelui tribunalului îi revenea obligaţia de a realiza tabloul avocaţilor care profesează la tribunal şi judecătoria de ocol.

În chiar primul număr al revistei „Justiţia Dobrogei” (1923), dl. avocat Dumitru C. Eftimie [49] adaugă o notă la Sentinţa civilă nr. 33 / 29 martie 1922 a Tribunalului Constanţa, punctând, rezumând şi clarificând o problemă specifică Dobrogei, cu care se confruntau avocaţii vremii, respectiv transferările de terenuri anterioare anului 1916 (vezi Anexa).

Deşi nu vizează avocaţii din Baroul Constanţa, prezentăm rezumatul Deciziei nr. 290 / 10.12.1922 cu privire la avocaţii din Cadrilater [50], având în vederea unificarea ulterioară a Baroului Caliacra cu Baroul Constanţa:

Avocat – „Dobrogea Nouă” – Legea de organizare din 26 Iulie 1921 – Desfiinţarea autorizaţiunei ministeriale – Dreptul de a pleda în tot cuprinsul Regatului.

Prin nici o dispoziţiune din legea de organizare a Dobrogei-Noi din 26 Iulie 1921, nu s’a ridicat drepturile recunoscute prin legea anterioară şi exercitate sub acea lege, de avocaţii ce au fost găsiţi la data anexărei că exercitau acolo această profesiune; noua lege a desfiinţat numai obligaţiunea de a obţine autorizarea Ministerului de Justiţie pentru avocaţii din Cadrilater, unificând pe viitor drepturile şi situaţiunea acestor avocaţi cu acele ale celor din restul ţărei, ei putând pleda în tot coprinsul Regatului.”

Nota redacţiei precizează că la baza acestei decizii luate „fără nici o ezitare”, Curtea de apel Constanţa a avut în vedere şi principiile de drept internaţional.

Revista juridică lunară „Justiţia Dobrogei” – ai cărei directori-proprietari au fost domnii I.C.Theodorescu-Valahu, fost Magistrat-Avocat, şi Calmis Ghinsberg, avocat – apare la Constanţa la 1 ianuarie 1923.

Congresul avocaţilor din 1921 a delegat o comisie de avocaţi care să întocmească proiectul legii ce avea să fie Legea pentru organizarea şi unificarea corpului de avocaţi din 19 februarie 1923 [51] apare „în urma chemării la viaţă nouă a provinciilor cari s’au contopit (Ardealul şi Bucovina – n.r.) în noul Stat al României întregite”, luând astfel caracterul unei „mari necesităţi de unire şi consolidare naţională” [52].

Ca noutate, legea introduce necesitatea licenţei în drept, stagiul profesional şi „un examen serios” de intrare în corpul avocaţilor – este vorba despre examenul de definitivat. De asemenea, permite şi femeilor accesul în această profesie.

Iniţial, proiectul legii avea ca o condiţie de intrare în barou titlul de doctor în drept, mai ales că la vremea respectivă avocaţii profesau, majoritatea, în baza acestui titlu. Dar şi de această dată, modelul francez a impus ca suficientă licenţa în drept şi examenul de admitere. (Pentru admiterea în magistratură, rigorile cereau, totuşi, titlul de doctor în drept.)

În ceea ce priveşte examenul de definitivat, acesta exista deja în Ardeal şi Bucovina (unde exista şi cerinţa de a fi doctor în drept pentru a putea profesa avocatura).

Se aduc precizări importante cu privire la condiţiile de incompatibilitate şi nedemnitate.

O problema spinoasă a avocaturii o constituia „acea obişnuinţă neleală de luptă şi concurenţă care se numeşte întrebuinţarea samsarilor”. Iată cum caracterizează şi prezintă rezolvarea acesteia Ministrul Justiţiei:

„Fiinţe obscure, mincinoase şi viţioase, cu abilităţi de intriganţi şi cu discursuri de excroci, samsarii se învârtesc prin localurile judecătoreşti, ispitesc clienţii cei slabi şi îi conduc la advocaţii cei mai nepregătiţi, dar cari împart onorariile cu dânşii. […] Samsarlâcul, fie sub forma procurilor de reprezentare, fie sub figura funcţionarului public care recomandă clienţi luând plată, fie sub înfăţişarea parazitului care frecuentează palatul de justiţie, sau stă acolo la pândă, va fi de ici încolo urmărit fără milă şi pedepsit cu închisoare ca orice delict comun. Dar pentrucă epidemia samsarilor din justiţie să dispară, am precizat în lege o pedeapsă severă şi pentru advocatul care s’ar servi de samsari” [53].

Din păcate, problema nu numai ca nu s-a încheiat nici în secolul XXI, dar a îmbrăcat forme noi: procurile de reprezentare continuă să constituie o practică obişnuită, iar avocatura clandestină are forme „actuale”: barou constituţional, consilieri juridici şi, şi mai nou, mediere. Aceste practici nu numai că aduc atingere onoarei şi demnităţii acestor profesii, dar impietează şi actul de justiţie.

Poate că noul cod de procedură civilă ce urmează să fie pus în aplicare va rezolva măcar parţial problema, prin impunerea necesităţii unui avocat în faza de recurs, fără a mai permite altor categorii de „apărători” să se implice în actul de justiţie.

Cu privire la calităţile necesare unui avocat, aceeaşi revistă [54], într-un articol semnat de Alexandru Teodorescu, Consilier al Curţii de apel Constanţa, consemnează următoarele:

„Dreptul pozitiv, alcătuit din totalitatea regulelor juridice în vigoare într’un stat, din complexul acelor formule, hotărâte şi precise, ce se găsesc sintetizate în textele legilor scrise, obiect de studiu concret şi sigur, e susceptibil, totuşi, de nenumărate controverse.

Dreptul privat, cu deosebire, adică acea ramură a dreptului pozitiv care reglementează actele şi interesele particularilor, cu toată mlădierea formulelor sale, ce se străduesc a se fixa în forme cât mai clare şi mai sigure şi ori care i-ar fi geneza, fie că l-am considera ca opera desăvârşită a jurisconsulţilor, fie ca elaboratul efemer al adunărilor legislative, este şi va fi, cât lumea, câmpul cel mai vast al liberei interpretări, al criticilor şi comentariilor doctrinare.

Dar şi în afară de sfera exclusiv teoretică a controverselor, complexitatea în fapt a acţiunilor omeneşti e atât de vastă, legăturile de reciprocă influenţă şi de cauzalitate dintre aceste acţiuni si urmările, imediate sau depărtate, ce decurg din faptele cele mai simple, în aparenţă, sunt atât de varii si uneori atât de ascunse, încât aplicaţiunea practică în cadrul legilor pozitive, a formulei juridice adequate fiecărui caz special, devine adeseori o dificultate, ori-care ar fi supleţa legei şi perspicacitatea juridică a celui chemat să o aplice.

S’a ivit, dar, ca o necesitate de neînlăturat, în organizaţiunea judiciară veche şi modernă, nevoia unui organ special, a unui jurist de profesiune, care, ca reprezentant şi apărător al părţilor litigante, să adune tot materialul juridic necesar pentru rezolvirea chestiunilor ce urmează a fi soluţio­nate de justiţie, să formuleze şi să expună faptele înaintea instanţelor judecătoreşti, să indice şi să desvolte principiile şi regulele de drept  aplicabile fie-cărui caz în parte, cu un cuvânt să prezinte şi să pledeze cauza împricinaţilor înaintea justiţiei, înarmat cu competinţa şi autoritatea unui jurisconsult şi uzând de toată libertatea şi independenţa de spirit a unui adevărat tribun, libertate neîngrădită decât în limitele demnităţei oficiului ce această magistratură a barei este chemată să-l îndeplinească.

Rolul avocatului în justiţie e, deci, covârşitor şi condiţionat de însuşirile alese pe cari este ţinut să le întrunească:

In primul rând, o cât mai bogată cultură ştiinţifică de specialitate şi un spirit critic cât mai desvoltat îl pune în situaţiunea de a manifesta, în interpretarea textelor şi în analiza critică a prin­cipiilor, originalitatea vederilor sale personale, menite a arunca, une-ori, o lumină nouă asupra unei controversate chestiuni de drept, în care spiritul magistratului oscilează, adesea-ori, între diferitele sisteme ale doctrinei.

Într-o înbelşugată măsură, apoi, se cer avocatului şi alte însuşiri nu mai puţin preţioase:

Un spirit luminat, deschis şi îndrăzneţ, acce­sibil tuturor ideilor mari şi generoase, un avânt entusiast, capabil de ori-ce sacrificiu pentru triumful unei cauze drepte, o elocinţă strălucitoare prin luminoasa şi metodica expunere a faptelor şi ideilor, prin profunzimea filosofică a vederilor, prin logica strânsă a raţionamentului şi deducţiunilor, prin siguranţa şi originalitatea caracterizărei persoanelor şi acţiunilor, — toate acestea într’o formă cât mai atrăgătoare şi cu acel accent al sincerităţei, capabil a sdruncina ori-ce ideie preconcepută şi a antrena convingerea.

Nu e de mirat, dar, dacă toate aceste daruri, nu prea comune, constituesc caracteristica unui tip ideal, către care realitatea năzue a se apropria numai treptat, treptat; totuşi, nu arare-ori, în cauzele celebre, ilustraţiuniie baroului ne apar, cu această aureolă, sub înfăţişarea romantică a acelor vechi paladini—cavaleri fără frică şi fără pată — cari în fuga cursierilor războinici, cutreerau lumea pentru apărarea generoasă a celor slabi şi a cauzelor sfinte. Elocinţă caldă şi puternică a apărătorului entuziast al unei cauze drepte, îţi dă iluzia unui adevărat arhanghel, care, cu sabia de foc a adevărului, ucide monstrul apocaliptic în chiar faţa ta, la bara justiţiei.

Dar, medalia, are şi reversul ei, căci, în at­mosfera de mercantilism a vremurilor de astăzi, talentul se pune, uneori, în solda puterilor oculte ale întunericului, lovind în cel drept şi ajutând pe spoliator. Ar fi desigur, interesantă psichologia apărătorilor, lipsiţi de scrupule, ai tuturor cauze­lor ce le vin în cale, drepte sau nedrepte, cari, la adăpostul oficiului, plin de nobleţă, al apărărei, săvârşesc atâtea mari păcate.

Dar poate că nu e locul a ne ocupa, aci, de latura tenebroasă a instituţiunei, cu atât mai mult, cu cât se susţine –şi nu fără o oare-care dreptate — că, în majoritatea cazurilor şi în special în chestiunile ce interesează drepturile patrimoniale, echitatea nu coincide, întotdeauna, cu dreptatea legală şi lasă, deci, loc, destul de larg, pentru toate acomodările de conştiinţă ale susţinătorilor fie-căreia din părţi.

Se mai ştie, apoi, că discuţiunea contradictorie fiind inerentă ori-cărei lupte judiciare — întrucât numai dintr’însa magistratul poate culege elementele juridice şi de fapt din care îi este îngăduit a’şi forma convingerea — apărătorul, chiar conscient, al unei cauze nedrepte contribue şi el, în felul lui, la triumful dreptăţei; că, dată fiind înlănţuirea strânsă şi atât de complicată, a acţiunilor omeneşti, eforturile celor doui adversari, pentru a pune în evidenţă nuanţele de umbră şi lumină ale unei afaceri judiciare, vor fi întotdea­una binevenite.

Adevărul e că, avocatul conscient de rolul social ce are de îndeplinit şi de nobila sa misiune va şti, în tot deauna, să adopte, la bară, atitudi­nea ce convine demnităţei sale profesionale şi tonul ce comportă natura şi împrejurările particu­lare ale afacerei în care pledează.

Cu toate acestea, de o mie de ori fericit şi demn de o adevărată veneraţiune este eroul, care, în îndeplinirea chemărei sale, va sluji, cu statornicie, numai cauza dreptăţei ideale; care, în vârtejul luptelor nemiloase, ce nasc din conflictele aprige, ale patimilor şi intereselor individuale, se va alătura celor slabi şi năpăstuiţi, victimele, de totdeauna, ale rapacităţei şi nedreptăţilor, strigătoare, ce au bântuit, în toate timpurile, omenirea.

Dar, s’ar părea că antiteza luptătorilor întraripaţi ai barei o formează magistratura, falanga necuvântătoare a sutanelor negre, a acelora ce, în frământarea lor febrilă, dupe lumină si adevăr, nu se războiesc de cât cu conştiinţa proprie, sub obsesiunea temutei erori judiciare, — magistratura de carieră: tagmă preoţească închinată cultului imaculat al dreptăţei, slujitoare aservită ritualului procedural, receptacul, în aparenţă impasibil, al tuturor ideilor si argumentărilor, cât de îndrăzneţe, ce pornesc şi se încrucişează de la bară.

Libertatea ei nu se manifestă de cât în interpretarea neţărmurită a textelor şi în neîngrădita alegere a soluţiunilor ce i se par juste şi legale.

Independenţa ei nu se face simţită de cât atunci când, venind în conflict cu arbitrariul celorlalte puteri ale statului, se ridică cu tărie, fie contra puterei legislative,

refuzând aplicaţiunea unei legi neconstituţionale, fie contra celei executive anulându-i actele si decretele, date cu călcarea legilor şi intereselor individuale.

Avântul ei, conţinut, nu vibrează de cât în proza, concentrată, a ordonanţelor şi hotărârilor, celebrând în fraze lapidare şi consfinţind cu puterea argumentărei logice temeinicia drepturilor încălcate, respectul datorit libertăţilor nesocotite.

Deci, iniţiativă, spontaneitate si retorică combativă, armele de luptă şi de convingere ale avocatului; logică strânsă şi cât mai concentrată, mijloacele hotărâtoare ale magistratului,— însuşiri cari converg si se complectează, însufleţind mecanismul complicat al justiţiei, una şi indivizibilă.

Dar, colaborarea organizmelor înfăţişate ale baroului şi magistraturei se manifestă nu numai pe terenul, oare cum arid, al rezolvirei pricinilor.

Sentimentul şi. ideea de justiţie, născute şi desvoltate printr’o evoluţiune de secole, ca rezultat ai adaptărei omului la viaţa socială, având la bază interesul comun, de a păstra neatinse condiţiunile ce permit fiecăruia, în societate, de a trăi o viaţă cât mai intensă, compatibilă cu viaţa con­cetăţenilor săi, rolul şi datoria statului implică, în primul rând, solicitudinea şi garanţia echităţei relaţiunilor sociale şi reclamă, deci, întărirea autorităţei judecătorilor, paznici naturali ai intereselor generale.

In adevăr, legile neavând o valoare de cât întru atât, întru cât ele se aplică într’un spirit de echitate, rolul judecătorului egalează, adesea-ori, pe acela al legiuitorului, interpretarea liberă, pe jurisprudenţei, oferindu-i ocaziunea de a modifica, în anumite cazuri, regula legală şi ai complecta lipsurile, pentru a o ţine la nivelul desvoltărei istorice a dreptului.

In aceste condiţii, influenţa noilor curente şi evoluţia ideilor de drept, cari se transformă pe zi ce trece, fiind de natură a determina evoluţiunea numai puţin necesară, a jurisprudenţei, revine într’o egală măsură, baroului şi magistraturei, ca, inspirându-se şi însuşindu-şi toate aceste idei curente, să conlucreze, în mod permanent, printr’un efort armonic, la îndrumarea şi nouile ori­entări ale acestei evoluţii.

Perfecţionarea şi lărgirea metodelor de investiţiune şi interpretare si, ca consecinţă, o nouă îndrumare a jurisprudenţei, în direcţiunea care ar permite ca, fără a se nesocoti respectul datorit legilor scrise, să se ţină seamă, într’o cât mai largă măsură de scopul urmărit, de ţinta finală unei soluţiuni cât mai echitabile şi mai utile din punct de vedere social, iată ţelul către care baroul şi magistratura, păşind la olaltă, vor fi întotdeauna indicate a se sprijini reciproc.”

Conform primului Buletin al Uniunii Avocaţilor – organ oficial al Corpului avocaţilor din România, editat în aprilie 1924, făcea parte din Baroul Constanţa dl. Ion St. Radovici [55], avocat din anul 1905

[44] Certificat înregistrat sub nr. 288 / 7.11.1942

[45] D. STOICESCU – Necrologul lui Stelian Negrescu, Revista Justiţia Dobrogei nr. 6 / 1923, pag. 100

[46] D. STOICESCU – Necrologul lui Stelian Negrescu, Revista Justiţia Dobrogei nr. 7 / 1923, pag. 116

[47] Publicată în Monitorul Oficial nr. 89 din 26 iulie 1921. Textul legii a fos extras din aplicaţia Legis Studio, CTCE Piatra Neamţ

[48] „ART. 62 Pentru exercitarea profesiunii de avocat în Dobrogea Noua nu se vor cere decât condiţiunile prevăzute în legea organizării corpului de avocaţi din 12 Martie 1917.

 ART. 63 Dispoziţiunile din legea organizării corpului de avocaţi în vigoare în restul tarii se vor aplica în totul şi în Dobrogea Noua, cu deosebire ca apelurile contra deciziunilor consiliilor de disciplina vor veni înaintea Curţii de apel din Constanta.

 ART. 64 Preşedintele tribunalului va avea grija ca, la începutul fiecărui an judecătoresc, sa formeze un tablou de toţi avocaţii înscrişi cari profeseaza la tribunal şi la judecătoria de ocol.

El va controla, atât cu ocaziunea formării tabloului, cat şi la fiecare noua înscriere pe care decanul va trebui sa i-o aducă la cunostinta, dacă avocaţii înscrişi îndeplinesc toate condiţiunile prevăzute de legea corpului de avocaţi mentionati mai sus.”

[49] Avo 013

[50] Revista Justiţia Dobrogei nr. 3 / 1923, pag. 48-49

[51] Publicată în Monitorul Oficial nr. 251 din 21.02.1923.

[52] Expunerea de motive a legii făcută de Ministrul Justiţiei, I. Th. FLORESCU

[53] Alex. LASCAROV-MOLDOVANU, avocat – Legea autentificărei actelor. Legea corpului de avocaţi. Regulamentul Corpului de avocaţi, Ed. Tipografiei “Curierul judiciar” S.A., Bucureşti, 1924, pag. 119-260

[54] Alexandru TEODORESCU – Avocaţi, Magistraţi, Revista „Justiţia Dobrogei” nr. 5 / 1923, pag. 71-73

[55] Avocat din anul 11.10.1905, conform Tabloului avocaţilor din Judeţul Constanţa pe anul 1925

În acelaşi an, dl. avocat Eugeniu. E Vincler – din Bucureşti – trimite [56] Baroului Constanţa, spre valorificare, câteva exemplare din lucrarea sa, „Magistraţi iluştri”. Din păcate, în prezent, Baroul nu mai deţine nici un exemplar al acestei lucrări.

Rigorile prevăzute de normele legale [57] pentru profesia de avocat impuneau ca avocatul să aibă „un biurou într’un local cuviincios”(1925). Rigurozitatea mergea până acolo încât Consiliul Baroului Constanţa, prin decizia nr. 4 din 14 februarie 1925, dispunea închiderea biroului de avocatură al dlui. Dumitru Ţimiraş situat în oraşul Constanţa, str. Lahovari nr. 4 – regulamentul legii adăuga faptul că biroul biroul trebuia să nu fie într-o încăpere cu intrarea direct din stradă.

Contestaţia la această decizie arată că această măsură a regulamentului „s’ar putea aplica în speţă în alte oraşe din ţară unde se găsesc clădiri confortabile de locuit cu curţi şi grădini spaţioase, iar nu în oaşul Constanţa care prin felul clădirilor are un caracter pur occidental (sic! – n.r.) mai ales în partea de jos a oraşului” – unde era instalat biroul domniei sale.

De cartea de vizită de mai jos se leagă mărturii ale vremii şi referate ale avocaţilor: forme ale evaziunii fiscale, voit sau ne-voit, – exercitată de avocaţi – o reprezentau încheierea de acte notariale, fără a depune cotele aferente la sindicatul baroului (1926).

Ea se găseşte în dosarul dlui. avocat preot Ilie I. Nicolau, înscris în Baroul Durostor în 1923, dar care începe să practice efectiv avocatura în 1925, datorită incompatibilităţii activităţii domniei sale de preot şi profesor, cu profesia de avocat. Se transferă Baroul Constanţa în 1927, pentru a practica avocatura în comuna urbană Hârşova. Cu privire la aceste neînţelegeri apărute între instituţia baroului şi dl. avocat preot Ilie I. Nicolau, din păcate ea se rezolvă prin compensarea sumei datorate cu fondul de deces al acestuia [58].

[56] Decizia nr. 4 din 27 ianuarie 1927 a Consiliului Baroului – se găseşte arhivată şi la finalul dosarului dlui. Avocat Dumitru Ţimiraş

[57] Art. 52 al Legii avocaţilor din februarie 1923

[58] Decizia Consiliului de Apel de pe lângă Baroul Avocaţilor Constanţa, din 26 septembrie 1936, arhivată în dosarul dlui. avocat preot Ilie I. Nicolau, din arhiva Baroului Constanţa

Fig. 8 – Cartea de vizită a dlui. avocat Alexandru Crăescu, verso şi faţă, 1928 [59]

În tablourile avocaţilor care se găsesc în arhiva Baroului Constanţa din perioada 1931-1937, se face anual menţiunea „Avocaţi morţi pe câmpul de onoare pentru Patrie şi pentru Întregirea Neamului în campania 1916-1919 – Roşculeţ A. Nicolae

Viceamiral Păiş N. [60] – înscris în Baroul Constanţa în 1934, pe baza Legii din 1931; reînscris în iulie 1943, pe baza legii din 1940

Din intrigile care dau culoare vremii, răzbat până la noi conflicte între avocaţi, precum escrocheriile săvârşite de dl. avocat (stagiar la acea vreme) Melinte Pericle asupra mai multor colegi ai domniei-sale [61]. Nu ştim cum s-a soluţionat conflictul dar, având în vedere că dl. consilier Oţelea D.I. [62] cunoştea escrocheriile repetate ale acestuia, ne aşteptăm ca acest referat să fi fost urmat de o sancţiune disciplinară.

Pentru evocarea culorii vremii, iată câteva din speţele perioadei 1945-1947 [63], judecate în Constanţa:

 • Hârâciu – moară şi presă de ulei în comuna Plopeni, judeţul Constanţa;
 • Electro-Mecanica din Constanţa, str. Eternităţii, atelier mecanic;
 • Mecsi Ahmed din Constanţa, str. C. Negri, bodegă;
 • Nicolau „Arcul Dobrogean”, str. Atelierelor nr. 36, atelier mecanic;
 • Ştefan Nahornie, str. Atelierelor nr. 34, atelier de vopsit căruţe, trăsuri şi automobile;
 • Xenofon Nicolau, Carol 87, magazin de coloniale şi delicatese;
 • Avram Serchesian, str. Ştefan cel Mare nr. 72, magazin de încălţăminte;
 • Draica, str. Mercur nr. 7, brutărie;
 • Felicia D. Seceleanu, Hârşova, moară, presă de ulei, piuă

Într-o perioadă de transformări sociale, apare Legea nr. 3 din 17 ianuarie 1948 pentru desfiinţarea Barourilor şi înfiinţarea Colegiilor de Avocaţi din România [64] al cărei text prevedea obligativitatea avocaţilor şi apărătorilor de a face cerere de înscriere în colegiile nou înfiinţate, dacă îndeplinesc, printre altele, şi condiţia de a nu fi manifestat atitudini anti-democratice în viaţa lor publică sau profesională – motiv de aşa-zisă „epurare” profesională. Aşa se ajunge în situaţia în care chiar Decanului Baroului Constanţa de la acea vreme şi unul din fondatorii revistei „Justiţia Dobroigei”, Ion C. Theodorescu-Valahu, i se respinge cererea de înscriere în colegiu şi se retrage în oraşul Râmnicu Sărat din Regiunea Ploieşti. Abia în iunie 1956 i se recunoaşte dreptul la pensie după 30 de ani de avocatură, motivându-se că: „deşi soţia petiţionarului a posedat o însemnată avere imobiliară, totuşi dat fiind că din actele dosarului rezultă că petiţionarul a avut în viaţa publică, şi în funcţia de decan al Baroului, manifestări progresiste ce fac ca exploatarea făcută de soţia petiţionarului să nu fie considerată un impediment la pensionare” [65].

Iată doar câteva informaţii despre avocaţii de marcă ai vremii.

Instaurarea regimului comunist in Romania, regim „neprietenos” clasei politice şi a intelectualităţii, prin Legea nr. 3 din 17.01.1948, a desfiinţat barourile şi, în locul lor, a înfiinţat colegiile de avocaţi pe judeţe, cu sediul în capitalele de judeţ. Aşadar, Baroul Constanţa s-a desfiintat şi s-a înfiinţat Colegiul de Avocaţi al Judetului Constanţa.

Potrivit dispozitiilor Decretului 281/1954 republicat, Colegiul de avocati al Judeţului Constanţa a devenit Biroul colectiv de asistenţă juridică Constanţa, acesta fiind o organizaţie cu personalitate juridică, al caror sediu se afla în Constanţa.

In această perioadă, întreaga activitate avocaţială s-a aflat în subordonarea Ministrului de Justitie. Este o perioadă marcată de „adâncirea pregătirii profesionale”, prin care se urmărea, de fapt, „decuplarea” avocatului de client şi introducerea muncii in colectiv, pentru transformarea avocatului in simplu functionar public.

Ministerul Justitiei organiza, controla şi îndruma activitatea avocaţilor din România.

AVOCATURA MODERNĂ – ÎNCEPUTURI ȘI ASPIRAȚII

Decretul-lege nr. 90 din 28 februarie 1990 reaşează pe piedestalul său firesc profesia de avocat, aceasta redevenind o profesie liberă, avocatul supunându-se numai legii şi constiintei sale. Inlaturarea tutelei Ministerului Justitiei si crearea Uniunii Avocatilor din Romania scoate profesia de sub tutela Ministerului de Justiţie.

Tot în această perioadă apar şi primele legaturi profesionale cu alte uniuni şi barouri din lume.

În prezent, organizarea şi desfăşurarea profesiei este reglementată de Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, modificata si completata, Statutul profesiei şi Codul deontologic al avocatului.

[59] Copie din dosarul dlui. avocat preot Ilie I. Nicolau, din arhiva Baroului Constanţa

[60] Conform referatului adresa Baroului Constanţa de către dl. avocat Nicolae Flangea, din anul 1945, din arhiva baroului

[61] Referat înaintat Baroului de către dl. avocat Dumitru Ţimiraş la data de 27 aprilie 1939

[62] Se înscrie în profesie în 1910, conform Tabloului avocaţilor al Baroului Constanţa din 1925

[63] Declaraţia dlui. avocat Nicolae Flangea din 10 februarie 1948, arhivată la dosarul acestuia, pe care chiar domnia sa le considera “cazuri mai importante”.

[64] Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 15 din data de 17 ianuarie 1948 şi modificată la data de 10 februarie 1948 prin Legea nr. 16 din 10 februarie 1948 pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 3 din 19 Ianuarie 1948 pentru desfiinţarea Barourilor şi înfiinţarea colegiilor de avocaţi din România (G:\00\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00034875.HTM – #Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 33 din data de 10 februarie 1948).

[65] Decizia nr. 177 / 29.06.1956 din Dosarul supliment Ion C. Theodorescu Valahu care se găseşte în arhiva Baroului Constanţa

Cristina NEDELCU